Radio Stations from Gilgit

FM 99 Gilgit
Variety, Bollywood
Gilgit